CheriLady

10 tekstów – auto­rem jest Che­riLa­dy.

Dwie dziew­czy­ny uciekły z do­mu. Szły pros­to przed siebie, kom­plet­nie nie wiedząc gdzie są. Po 6 godzi­nach jed­na się zat­rzy­mała, usiadła i po­wie­działa że da­lej już nie pójdzie. Nie jadły ani nie piły nic od wyjścia z do­mu. Do­piero wte­dy zro­zumiały jak rodzi­ce dużo im dają. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 kwietnia 2011, 18:55

La­to, wa­kac­je ! Cze­go jeszcze do szczęścia trze­ba ? A... Tak.. Żeby wa­kac­je trwały wie­cznie, a la­to było zaw­sze ciepłe ! 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 kwietnia 2011, 13:35

Zos­taw mnie w spo­koju !-mówi dziew­czy­na, do chłopa­ka, ale i tak w głębi duszy chce żeby do niej wrócił, przy­tulił i po­całował ! 

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 kwietnia 2011, 18:21

Ludzie nie zdają so­bie spra­wy , że miłośc to nie tyl­ko seks... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 31 marca 2011, 15:32

Nie bądź zła.. Nie jes­tem.. Pot­wier­dze­nie te­go , że jest zła ! 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 marca 2011, 20:07

Po stra­cie ko­goś nap­rawdę Ci blis­kiego roz­paczasz.. A pew­nie za 10 lat nie będziesz o tej oso­bie już pa­miętać ! 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 marca 2011, 17:53

Chcesz za­jarać ? To słowo słyszysz częściej niżKocham Cię 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 marca 2011, 11:04

Masz ślicznie per­fu­my ! Jeżeli mówi to dziew­czy­na do chłopa­ka to znaczy, że chciałaby żeby ją przy­tulił, aby mogła ten za­pach czuć jeszcze ob­fi­ciej . 

myśl
zebrała 13 fiszek • 25 marca 2011, 19:38

Gdy byłam mała rodzi­ce mówi­li mi " .. i znaj­dziesz swo­jego księcia z baj­ki, on za­bie­rze Cię na swoim ru­maku do króles­twa.. ".
Gdy ktoś po­wie­działby mi, że to nie praw­da.. Zde­ner­wo­wałabym się i uderzyłabym te­go ko­goś lalką.
Jed­nak te­raz chciałabym, żeby tam­te cza­sy wróciły.. Bo te­raz wiem.. że nic nie można brać na se­rio.. Każdy po­całunek z chłopa­kiem, jest te­raz nic nie wart !
 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 marca 2011, 19:39

Sa­mot­ność, to nie stan kiedy sie­dzisz sa­ma.
Sa­mot­ność ,to stan kiedy możesz wypłakać się na ra­mieniu, naj­bliższej Ci osoby. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 19 marca 2011, 17:37
CheriLady

Jestem osobą, która wie czego chce, choć jestem "sławna" w swojej szkole, ale należę do szatana .

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

CheriLady

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność